Polityka prywatności

1. Informacje o ochronie danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej deklaracji ochrony danych, która została zamieszczona pod tą kopią.

Dane zbierane na naszej stronie internetowej

Kto jest stroną odpowiedzialną za rejestrowanie danych na tej stronie (tj. „Administrator”)?


Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony internetowej, której dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje ogólne i obowiązkowe informacje” na tej stronie.


Jakie dane zbieramy?


Zbieramy Twoje dane w wyniku dzielenia się z nami Twoimi danymi. Może to być na przykład informacja wprowadzona do naszego formularza kontaktowego.


Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane te obejmują głównie informacje techniczne (np. Przeglądarkę internetową, system operacyjny lub czas dostępu do witryny). Te informacje są rejestrowane automatycznie, gdy uzyskasz dostęp do naszej strony internetowej.


Do jakich celów używamy Twoich danych?


Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.


Jakie mam prawa, jeśli chodzi o Moje Dane?


Masz prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienia. Masz również prawo zażądać, aby Twoje dane zostały poprawione, zablokowane lub usunięte. Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje ogólne i obowiązkowe informacje” na tej stronie, jeśli masz pytania dotyczące tego lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną danych. Masz również prawo do zarejestrowania skargi we właściwej agencji nadzorującej.


Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w deklaracji ochrony danych w sekcji „Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania”.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Administratorzy tej strony i jej stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. W związku z tym przetwarzamy dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją ochrony danych.


Za każdym razem, gdy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane będą różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza Deklaracja ochrony danych wyjaśnia, które dane gromadzimy, jak również cele, do których używamy tych danych. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu gromadzone są informacje.


Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. Przez komunikację e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej „Administratorem” w GDPR)

Administratorem twoich danych na tej stronie jest:


[nazwa i adres strony odpowiedzialnej]


Telefon: [numer telefonu strony odpowiedzialnej]
E-mail: [adres e-mail strony odpowiedzialnej]


Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów do przetwarzania danych osobowych (np. Imiona, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz również cofnąć zgodę, którą już nam udzieliłeś. Aby to zrobić, wszystko, co musisz zrobić, to wysłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miały miejsce przed unieważnieniem.

Prawo do sprzeciwu wobec zbierania danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 GDPR)

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 Sekcja. 1 litera. e lub f GDPR, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie przyczyn wynikających z twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Aby ustalić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, zapoznaj się z niniejszą deklaracją ochrony danych. Jeśli zarejestrujesz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, na które masz wpływ, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić nieodpartą ochronę godną podstaw do przetwarzania Twoich danych, które przewyższają Twoje interesy, prawa i wolności lub czy cel przetwarzania jest roszczeniem, wykonywaniem lub obroną uprawnień prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 pkt 1 GDPR).


Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu bezpośredniej reklamy, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, których to dotyczy, do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, twoje dane osobowe nie będą już dłużej wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw zgodnie z art. 21 rozdz. 2 GDPR).

Prawo do zarejestrowania skargi we właściwej agencji nadzorczej

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do rejestrowania skargi w agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj utrzymują swoje miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym miało miejsce domniemane naruszenie. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo żądać, abyśmy przekazywali wszelkie dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu wypełnienia umowy, które zostaną przekazane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli powinieneś zażądać bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o blokowaniu, poprawianiu i usuwaniu danych

W zakresie obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Możesz również mieć prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub innych pytań dotyczących danych osobowych, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje ogólne i informacje obowiązkowe”.

Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania

Masz prawo żądać wprowadzenia ograniczeń w zakresie przetwarzania danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje ogólne i informacje obowiązkowe”. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania poprawności zarchiwizowanych przez nas danych zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu, aby zweryfikować to roszczenie. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych i potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich likwidacji.
 • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 Sekcja. 1 GDPR, twoje prawa i nasze prawa będą musiały być wzajemnie ważone. Dopóki nie zostanie ustalone, które interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony praw lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego przytoczonych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

3. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej strony korzystają z tzw. Plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej witryny bardziej przyjaznej dla użytkownika, skuteczniejszej i bezpieczniejszej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.


Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie na naszej stronie.


Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby upewnić się, że będziesz powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie zostaną umieszczone i aby umożliwić Ci akceptowanie plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wyłączenie akceptacji plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie i aktywowanie automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.


Pliki cookie wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których chcesz użyć (np. Funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. Sekcja 6. 1 litera. f GDPR. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie wolny od błędów i zoptymalizowany dostęp do usług operatora. Jeśli inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy wzorców przeglądania) powinny być przechowywane, są one omówione oddzielnie w niniejszej deklaracji ochrony danych.

Pliki logów serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które przeglądarka automatycznie nam komunikuje. Informacje obejmują:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera dostępu
 • Czas zapytania serwera
 • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.


Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f PKBR. Operator witryny ma uzasadniony interes w technicznie pozbawionym błędów obrazowaniu i optymalizacji strony internetowej operatora. W tym celu należy zarejestrować pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam pytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie dane kontaktowe w nim zawarte zostaną przez nas zapisane w celu rozpatrzenia Twojego zapytania, a w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.


W związku z tym przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 pkt 1 lit. a GDPR). Masz prawo do odwołania w dowolnym momencie każdej udzielonej nam zgody. Aby to zrobić, wszystko, co musisz zrobić, to wysłać nam nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miały miejsce przed unieważnieniem.


Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego, pozostają z nami do czasu, aż poprosisz nas o usunięcie danych, cofnięcie zgody na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. Po zawarciu umowy nasza odpowiedź na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych - w szczególności okresów przechowywania.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony. Wykorzystamy dane, które wprowadzasz tylko w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla której jesteś zarejestrowany. Wymagane informacje, których zażądamy w momencie rejestracji, należy podać w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.


Aby powiadomić Cię o wszelkich istotnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, użyjemy adresu e-mail podanego podczas procesu rejestracji.


Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt. 1 lit. b GDPR, który umożliwia przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.


Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej. Następnie takie dane zostaną usunięte. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych obowiązków retencji.

Rejestracja za pomocą Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie, możesz także zarejestrować się za pomocą Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.


Jeśli zdecydujesz się zarejestrować poprzez Facebook Connect, zostaniesz automatycznie połączony z platformą Facebook. Tam możesz zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła. W rezultacie Twój profil na Facebooku zostanie połączony z naszą stroną internetową lub naszymi usługami. Ten link daje nam dostęp do danych zarchiwizowanych za pomocą Facebooka. Dane te obejmują przede wszystkim:

 • Nazwa na Facebooku
 • Zdjęcie profilowe na Facebooku
 • Adres E-Mail podany na Facebooku
 • Facebook ID
 • Urodziny
 • Płeć
 • Kraj

Informacje te zostaną wykorzystane do skonfigurowania, udostępnienia i dostosowania konta.


Rejestracja za pośrednictwem Facebooka Connect i powiązane transakcje przetwarzania danych są realizowane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje.


Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Warunkami Korzystania z Facebooka i Polityką Prywatności Danych Facebooka. Aby uzyskać dostęp do tych informacji, należy skorzystać z poniższych linków: https://www.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

Rejestracja z Google

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, masz również możliwość zarejestrowania się za pomocą Google Connect. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.


Jeśli zdecydujesz się zarejestrować przez Google Connect, zostaniesz automatycznie połączony z platformą Google. Tam możesz się zalogować używając swojej nazwy użytkownika i hasła. W rezultacie Twój profil Google zostanie połączony z naszą stroną internetową lub naszymi usługami. To połączenie umożliwia nam dostęp do danych, które zostały zarchiwizowane w Google. Dane te obejmują przede wszystkim następujące dane:

 • Nazwa użytkownika w Google
 • Zdjęcie profilu w Google
 • Zdjęcie w tle w Google
 • Adres E-Mail podany w Google
 • Google ID
 • Urodziny
 • Płeć
 • Kraj

Informacje te zostaną wykorzystane do skonfigurowania, udostępnienia i dostosowania konta.


Rejestracja za pośrednictwem Google Connect oraz powiązane transakcje przetwarzania danych są realizowane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje w przyszłości.


Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania Google oraz w Polityce prywatności danych Google. Aby uzyskać dostęp do tych informacji, należy skorzystać z następujących łączy: https://policies.google.com/terms, https://www.google.com/+/policy/pagesterms.html i https://policies.google.com/privacy.

Rejestracja z Twitterem

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, masz również możliwość zarejestrowania się za pomocą Twitter Connect. Dostawcą tej usługi jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.


Jeśli zdecydujesz się zarejestrować poprzez Twitter Connect, zostaniesz automatycznie połączony z platformą Twitter. Tam możesz się zalogować używając swojej nazwy użytkownika i hasła. W rezultacie Twój profil na Twitterze zostanie połączony z naszą stroną internetową lub naszymi usługami. To połączenie daje nam dostęp do danych, które zostały zarchiwizowane za pomocą Twittera. Dane te obejmują przede wszystkim następujące dane:

 • Nazwa użytkownika na Twitterze
 • Zdjęcie profilu na Twitterze
 • Zdjęcie w tle na Twitterze
 • Adres E-Mail podany na Twitterze
 • Twitter ID
 • Urodziny
 • Płeć
 • Kraj

Informacje te zostaną wykorzystane do skonfigurowania, udostępnienia i dostosowania konta.


Rejestracja za pośrednictwem Twitter Connect oraz powiązane transakcje przetwarzania danych są realizowane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje.


Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z Twittera oraz w Polityce Prywatności Danych Twittera. Aby uzyskać dostęp do tych informacji, należy skorzystać z poniższych linków: https://twitter.com/tos i https://twitter.com/privacy.

Rejestracja z GitHub

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, masz również możliwość zarejestrowania się za pomocą GitHub Connect. Dostawcą tej usługi jest GitHub, Inc, 88 Colin P Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, USA.


Jeśli zdecydujesz się zarejestrować przez GitHub Connect, zostaniesz automatycznie połączony z platformą GitHub. Tam możesz się zalogować używając swojej nazwy użytkownika i hasła. W rezultacie Twój profil GitHub zostanie połączony z naszą stroną internetową lub naszymi usługami. To połączenie daje nam dostęp do danych, które zostały zarchiwizowane w GitHub. Dane te obejmują przede wszystkim następujące dane:

 • Nazwa użytkownika GitHub
 • Zdjęcie profilu GitHub
 • Zdjęcie w tle GitHub
 • Adres E-Mail GitHub
 • GitHub ID
 • Urodziny
 • Płeć
 • Kraj

Informacje te zostaną wykorzystane do skonfigurowania, udostępnienia i dostosowania konta.


The registration via GitHub Connect and the affiliated data processing transactions are implemented on the basis of your consent (Art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR). You may revoke this consent at any time, which shall affect all future transactions thereafter.


Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania GitHub oraz w Polityce Prywatności Danych GitHub. Aby uzyskać dostęp do tych informacji, należy skorzystać z poniższych linków: https://help.github.com/articles/github-terms-of-service/ i https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/.

Przetwarzanie danych (danych dotyczących klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, organizacji treści lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te są podejmowane na podstawie art. 6 Część 1 lit. b PKBR, która zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do umożliwienia użytkownikom korzystania z usług i wystawiania rachunków za nie.


Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunków handlowych. Nie narusza to ustawowych nakazów przechowywania danych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów na usługi i treści cyfrowe

Dane osobowe udostępniamy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z realizacją umowy, np. instytucji finansowej, której zadaniem jest realizacja płatności.


Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przekazanie danych. Udostępnienie Państwa danych osobom trzecim w przypadku braku Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.


Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 Sekcja 1 lit. b) GDPR, która zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

4. Newsletter

Dane z Newslettera

Jeśli chcą Państwo zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie internetowej, potrzebujemy od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo właścicielami podanego adresu e-mail i wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą zbierane i będą zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie udostępniamy ich osobom trzecim.


Przetwarzanie informacji zawartych w formularzu subskrypcji newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR). Zgodę na archiwizację danych, adres e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania biuletynu można w każdej chwili odwołać, np. klikając link "Rezygnacja z subskrypcji" w biuletynie. Nie narusza to legalności dotychczasowych transakcji przetwarzania danych.


Dane, które Państwo u nas archiwizują w celu subskrypcji newslettera, będą przez nas archiwizowane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera. Po anulowaniu subskrypcji newslettera dane te zostaną usunięte. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zarchiwizowane w innych celach.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek platformy YouTube, którą obsługuje Google. Operatorem strony internetowej jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.


Jeśli odwiedzisz stronę na naszej stronie internetowej, z którą zintegrowano wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony o tym, które z naszych stron odwiedziłeś.


Ponadto YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube będzie w stanie uzyskać informacje o odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te będą między innymi wykorzystywane do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia.


Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube podczas wizyty w naszej witrynie, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie wzorów przeglądania do swojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube.


Korzystanie z YouTube opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes.


Więcej informacji o tym, w jaki sposób YouTube przetwarza dane użytkowników, można znaleźć w Polityce Prywatności Danych YouTube w sekcji: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Vimeo

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.


Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszej witryny internetowej, na której zintegrowano wtyczkę Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. W związku z tym serwer Vimeo otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone. Ponadto Vimeo otrzymuje adres IP użytkownika. Dzieje się tak również wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany do Vimeo lub nie posiada konta w Vimeo. Informacje zapisane przez Vimeo zostaną przesłane do serwera Vimeo w Stanach Zjednoczonych.


Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, umożliwiasz Vimeo bezpośrednie przyporządkowanie wzorów przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.


Korzystanie z Vimeo opiera się na naszym zainteresowaniu prezentacją treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes.


Więcej informacji na temat sposobu, w jaki Vimeo przetwarza dane użytkowników, można znaleźć w Polityce Prywatności Danych Vimeo w sekcji: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Aby zapewnić jednolitość czcionek używanych na tej stronie internetowej, strona ta wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google. Po wejściu na naszą stronę internetową przeglądarka załaduje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby prawidłowo wyświetlać tekst i czcionki.


W tym celu przeglądarka, z której korzystasz, będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google dowie się, że adres IP użytkownika został użyty w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Korzystanie z czcionek internetowych Google opiera się na naszym zainteresowaniu jednolitym i atrakcyjnym prezentowaniem treści online. Zgodnie z art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes.


Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, użyta zostanie standardowa czcionka zainstalowana na Twoim komputerze.


Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek internetowych Google, proszę kliknąć ten link: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznać się z Deklaracją o ochronie danych osobowych Google w sekcji: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Maps

Za pośrednictwem API, ta witryna korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Aby umożliwić korzystanie z funkcji Mapy Google, adres IP musi być zapisany. Z reguły informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony internetowej nie ma kontroli nad przesyłaniem danych.


Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób oraz aby lokalizacje ujawnione na naszej stronie internetowej były łatwe do znalezienia. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR.


Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Deklaracji ochrony danych osobowych Google w sekcji: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google reCAPTCHA

Używamy "Google reCAPTCHA" (zwanej dalej "reCAPTCHA") na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").


Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzone na naszych stronach internetowych (np. informacje wprowadzone do formularza kontaktowego) są dostarczane przez człowieka, czy też przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osób odwiedzających naszą stronę internetową na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę internetową. Do celów tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę internetową lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.


Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są powiadamiani, że analiza jest w toku.


Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. W uzasadnionym interesie operatorów stron internetowych leży ochrona treści internetowych operatora przed niewłaściwym wykorzystaniem przez zautomatyzowane przemysłowe systemy szpiegowskie oraz przed spamem.


Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i zapoznać się z Deklaracją o ochronie danych osobowych Google, proszę skorzystać z tych linków: https://policies.google.com/privacy?hl=pl i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

SoundCloud

Być może zintegrowaliśmy wtyczki sieci społecznościowej SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Wielka Brytania) z naszymi stronami internetowymi. Takie wtyczki SoundCloud można rozpoznać po sprawdzeniu logo SoundCloud na odpowiednich stronach.


internetowych, bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerem SoundCloud zostanie nawiązane natychmiast po aktywacji wtyczki. W rezultacie SoundCloud zostanie powiadomiony, że użyłeś swojego adresu IP, aby odwiedzić naszą stronę. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij", gdy jesteś zalogowany na swoje konto użytkownika usługi Sound Cloud, możesz połączyć zawartość naszych stron internetowych z profilem usługi SoundCloud i/lub udostępnić zawartość. Dzięki temu SoundCloud będzie mógł przyporządkować wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Podkreślamy, że jako dostawca stron internetowych nie posiadamy żadnej wiedzy na temat przesyłanych danych i wykorzystania tych danych przez SoundCloud.


Używamy SoundCloud na podstawie Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w osiągnięciu najwyższego poziomu widoczności w mediach społecznościowych.


Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Deklaracji o ochronie danych osobowych SoundCloud na stronie internetowej: https://soundcloud.com/pages/privacy.


Jeśli wolisz, aby wizyta na naszych stronach internetowych nie była przypisywana do Twojego konta użytkownika SoundCloud przez SoundCloud, wyloguj się z konta użytkownika SoundCloud przed aktywacją zawartości wtyczki SoundCloud.

Veoh

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu wideo Veoh. Dostawcą jest FC2, 4730 South Fort Apache Road, Suite 300, Las Vegas, NV 89147, USA.


Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszej witryny internetowej, na której zintegrowano wtyczkę Veoh, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Veoh. W związku z tym serwer Veoh otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone. Ponadto Veoh otrzymuje adres IP użytkownika. Dzieje się tak również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany do Veoh lub nie masz konta w Veoh. Informacje zapisane przez Veoh zostaną przesłane do serwera Veoh w Stanach Zjednoczonych.


Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Veoh, umożliwiasz Veoh bezpośrednie przyporządkowanie wzorów przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Veoh.


Korzystanie z Veoh opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes.


Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki Veoh przetwarza dane użytkownika, należy zapoznać się z Polityką Prywatności Danych Veoh w części "Polityka Prywatności Danych Veoh":: https://www.veoh.com/corporate/privacypolicy.

Dailymotion

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu wideo Dailymotion. Dostawcą jest Dailymotion, 140 Boulevard Malesherbes, 75017 Paris, Francja.


Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszej strony internetowej, na której zintegrowano wtyczkę Dailymotion, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Dailymotion. W konsekwencji serwer Dailymotion będzie otrzymywał informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto, Dailymotion otrzyma Twój adres IP. Dzieje się tak również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany do Dailymotion lub nie masz konta w Dailymotion.


Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Dailymotion, umożliwiasz Dailymotion bezpośrednie przyporządkowanie wzorów przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta Dailymotion.


Korzystanie z Dailymotion opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes.


Więcej informacji o tym, jak Dailymotion przetwarza dane użytkowników, można znaleźć w Polityce Prywatności Danych Dailymotion: https://www.dailymotion.com/legal/privacy.

GitHub

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu GitHub. Dostawcą jest GitHub, Inc, 88 Colin P Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, USA.


Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszej strony internetowej, na której zintegrowano wtyczkę GitHub, zostanie nawiązane połączenie z serwerami GitHub. W konsekwencji serwer GitHub otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto, GitHub otrzyma Państwa adres IP. Dzieje się tak również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany do GitHub lub nie masz konta w GitHub. Informacje zapisane przez GitHub będą przekazywane na serwer GitHub w Stanach Zjednoczonych.


Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto GitHub, umożliwiasz GitHub bezpośrednie przyporządkowanie Twoich wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta GitHub.


Korzystanie z GitHub opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes.


Więcej informacji na temat sposobu, w jaki GitHub przetwarza dane użytkowników, można znaleźć w Polityce Prywatności Danych GitHub: https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/.

Spotify

Nasza strona korzysta z wtyczek dostarczanych przez Spotify. Dostawcą jest Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm, Szwecja.


Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron z wtyczką Spotify, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Spotify. Tutaj serwer Spotify jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Dodatkowo, Spotify otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany do Spotify, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub nie posiadasz konta Spotify.


Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Spotify, Spotify pozwala Ci skojarzyć swoje zachowanie podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta Spotify.


Wykorzystanie Spotify opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes.


Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Spotify pod adresem https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Instagram

Nasza strona korzysta z wtyczek dostarczanych przez Instagram. Dostawcą jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.


Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron z wtyczką Instagram, połączenie z serwerami Instagram jest ustanowione. Tutaj serwer Instagram jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Instagram otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również, jeśli nie jesteś zalogowany do Instagram, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub nie masz konta Instagram. Informacje są przesyłane do serwera Instagram w USA, gdzie są przechowywane.


Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Instagram, Instagram pozwala Ci skojarzyć swoje zachowanie podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Instagram.


Korzystanie z Instagram opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes.


Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Instagram pod adresem https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Imgur

Nasza strona korzysta z wtyczek dostarczonych przez Imgur. Dostawcą jest Imgur, Inc., 415 Jackson Street, 2nd Floor, Suite 200, San Francisco, CA 94111, USA.


Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron z wtyczką Imgur, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Imgur. Tutaj serwer Imgur jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Imgur otrzyma Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany do Imgur, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub nie posiadasz konta Imgur. Informacje są przesyłane do serwera Imgur w USA, gdzie są przechowywane.


Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Imgur, Imgur pozwala Ci skojarzyć swoje zachowanie podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta Imgur.


Korzystanie z Imgur opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes.


Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Imgur pod adresem https://imgur.com/privacy.

Twitch

Nasza strona korzysta z wtyczek dostarczanych przez Twitch. Dostawcą jest Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, 6th Floor, San Francisco, CA 94104, USA.


Odwiedzając jedną z naszych stron z wtyczką Twitch, nawiązywane jest połączenie z serwerami Twitch. Tutaj serwer Twitch jest informowany o tym, które z naszych stron zostały odwiedzone. Ponadto Twitch otrzymuje adres IP użytkownika. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik nie jest zalogowany na Twitch, gdy odwiedza naszą stronę internetową lub nie posiada konta na Twitch. Informacje są przesyłane na serwer Twitch w USA, gdzie są przechowywane.


Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Twitchu, Twitch pozwala Ci skojarzyć swoje zachowanie podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta na Twitchu.


Korzystanie z Twitcha opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 Sekt. 1 lit. f GDPR, jest to uzasadniony interes.


Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w Polityce Prywatności Twitcha pod adresem https://www.twitch.tv/p/legal/privacy-policy/.

6. Dostawcy usług płatniczych

PayPal

Wśród innych opcji, oferujemy płatność przez PayPal na naszej stronie internetowej. Dostawcą tej usługi przetwarzania płatności jest PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej "PayPal").


Jeśli wybierzesz płatność za pośrednictwem PayPal, podzielimy się z PayPal informacjami o płatności, które wprowadzisz.


Podstawą prawną udostępniania danych osobowych przez PayPal jest Art. 6 Sekt. 1 lit. a GDPR (zgoda) oraz art. 6 Sekt. 1 lit. b GDPR (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych. Takie odwołanie nie będzie miało żadnego wpływu na skuteczność transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce w przeszłości.